سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

معرفی جناب دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی