سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

کارآفرین سلامت کشور در برنامه 626