سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

بازار هدف

1-بازار هدف داخلی با هشتاد میلیون نفر جمعیت 
2- بازار هدف خاورمیانه با چهارصد میلیون نفر 
3- بازار هدف حاشیه دریای خزر با سیصد میلیون جمعیت  
4-بازار هدف شرق آفریقا با جمعیت سیصد و بیست میلیون