سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه آقای علیرضا سالکی مدیر عامل شرکت ابزارسازان درمانگر