سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه آقای نژاد اکبری مدیر عامل شرکت طبی مادران