سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

رزومه و فعالیت های شرکت