سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه آقای طهبازنیا مدیر عامل شرکت صنایع پزشکی تایان