سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

بومی سازی صنعت سلامت

در بومی سازی طرح های سرمایه گذاری مربوط به صنعت "سلامت " موارد زیر در نظر گرفته می شود :
1-دانش بومی مربوط به محصول 
2-امکان ساخت تجهیزات مورد نیاز در داخل 
3-امکان ساخت و تهیه قطعات یدکی در داخل 
4-ساده سازی تجهیزات به منظور تامین لوازم یدکی مورد نیاز 
5-ساخت تجهیزات تولید مطابق فرهنگ مصرف داخل 
6-تهیه ی استانداردهای داخلی به منظور تسهیل در کار 
7-آموزش نیروی انسانی داخل به منظور کاهش کارشناسان خارجی 
8-تدوین استانداردهای شرکتی براساس استانداردهای ملی 
9-بررسی تامین مواد موجود در داخل به منظور جلوگیری از واردات