سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

نحوه ی فعالیت شرکت