سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه نیامش

امید برای حرکت انسان به سمت موفقیت

نویسنده متن "جناب آقای مهندس کوروش نیک خو" عضو هیت مدیره انجمن مشاوره سرمایه گذاری و نظارت طرح ها  می باشد او که بیش از سی هفت سال در زمینه مشاوره سرمایه گذاری فعالیت دارد.

در طول زندگی بیاد می آوریم که هر زمان بیمار می شدیم ویا در گیر مشکلی می شدیم ابتدا فکر نمی کردیم رهایی پیدا کنیم.در صورتی پس از مدتی بپایان می رسید و خاطره ای از آن باقی می ماند. فقط نحوه برخوردمان با مشکلات تعیین کننده آینده بود.

تاریخ نشان داده که شرایط موجود  همیشه ماندگار نیست در نتیجه بهترین اقدام امید به گذرا بودن وضعیت موجود و آماده شدن برای آینده و وضعیت جدید خواهد بود که لازمه آن کسب مهارت ؛ افزایش اطلاعات؛ بروز نمودن دانش وآگاهی از اطراف مان است .در غیر اینصورت پس از گذشت مشکلات  ممکن است ما برای شرایط جدید آماده نباشیم یعنی شرایط عوض شده باشد ولی ما عوض نشده باشیم.