سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

1

لوله هاي آزمايش وکيوم دار ونوجکت

1

چست الکترود

1

خط تولید انواع قلم های انسولین

1

خط تولید بالن قلبی

1

خط تولید سرنگ اینفلیتور

1

خط تولید گایدوایر

1

خط تولید شیت شریانی

1

خط تولید رابط فشار

1

خط تولید وای کانکتور

1

خط تولید ماسک اکسیژن تیوب دار فاقد کیسه